Science Advances

Supplementary Materials

Full-color fluorescent carbon quantum dots

Liang Wang, Weitao Li, Luqiao Yin, Yijian Liu, Huazhang Guo, Jiawei Lai, Yu Han, Gao Li, Ming Li, Jianhua Zhang, Robert Vajtai, Pulickel M. Ajayan, Minghong Wu

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Supplementary Text
  • Figs. S1 to S7
  • Tables S1 to S3

Files in this Data Supplement: