Science Advances

Supplementary Materials

Electric-field control of spin dynamics during magnetic phase transitions

Tianxiang Nan, Yeonbae Lee, Shihao Zhuang, Zhongqiang Hu, James D. Clarkson, Xinjun Wang, Changhyun Ko, HwanSung Choe, Zuhuang Chen, David Budil, Junqiao Wu, Sayeef Salahuddin, Jiamian Hu, Ramamoorthy Ramesh, Nian Sun

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S3

Files in this Data Supplement: