Science Advances

Supplementary Materials

ROS-responsive chitosan-SS31 prodrug for AKI therapy via rapid distribution in the kidney and long-term retention in the renal tubule

Di Liu, Gaofeng Shu, Feiyang Jin, Jing Qi, Xiaoling Xu, Yan Du, Hui Yu, Jun Wang, Mingchen Sun, Yuchan You, Minxia Zhu, Meixuan Chen, Luwen Zhu, Qiying Shen, Xiaoying Ying, Xuefang Lou, Saiping Jiang, Yongzhong Du

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S10

Files in this Data Supplement: