Science Advances

Supplementary Materials

Multichannel parallel processing of neural signals in memristor arrays

Zhengwu Liu, Jianshi Tang, Bin Gao, Xinyi Li, Peng Yao, Yudeng Lin, Dingkun Liu, Bo Hong, He Qian, Huaqiang Wu

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S9

Files in this Data Supplement: