Science Advances

Supplementary Materials

Large losses of ammonium-nitrogen from a rice ecosystem under elevated CO2

Chenchao Xu, Kaihang Zhang, Wanying Zhu, Jing Xiao, Chen Zhu, Naifang Zhang, Fangjian Yu, Shuyao Li, Chunwu Zhu, Qichao Tu, Xin Chen, Jianguo Zhu, Shuijin Hu, Roger T. Koide, Mary K. Firestone, Lei Cheng

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Supplementary Discussion
  • I. Ecosystem N cycling
  • II. AOA coupled to other soil oxidants
  • III. Direct CO2 effects on AOA-IR
  • IV. Ecosystem N balance under eCO2
  • Figs. S1 to S10
  • References

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: