Science Advances

Supplementary Materials

The support of genetic evidence for cardiovascular risk induced by antineoplastic drugs

Hui Cui, Shengkai Zuo, Zipeng Liu, Huanhuan Liu, Jianhua Wang, Tianyi You, Zhanye Zheng, Yao Zhou, Xinyi Qian, Hongcheng Yao, Lu Xie, Tong Liu, Pak Chung Sham, Ying Yu, Mulin Jun Li

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S12

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: