Science Advances

Supplementary Materials

The FAM171A2 gene is a key regulator of progranulin expression and modifies the risk of multiple neurodegenerative diseases

Wei Xu, Si-Da Han, Can Zhang, Jie-Qiong Li, Yan-Jiang Wang, Chen-Chen Tan, Hong-Qi Li, Qiang Dong, Cui Mei, Lan Tan, Jin-Tai Yu

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S5
  • Tables S1 to S10

Files in this Data Supplement: