Science Advances

Supplementary Materials

Residential solid fuel emissions contribute significantly to air pollution and associated health impacts in China

Xiao Yun, Guofeng Shen, Huizhong Shen, Wenjun Meng, Yilin Chen, Haoran Xu, Yuang Ren, Qirui Zhong, Wei Du, Jianmin Ma, Hefa Cheng, Xilong Wang, Junfeng Liu, Xuejun Wang, Bengang Li, Jianying Hu, Yi Wan, Shu Tao

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Supplementary Materials and Methods
  • Figs. S1 to S6
  • Table S1

Files in this Data Supplement: