Science Advances

Supplementary Materials

Induced but not natural regulatory T cells retain phenotype and function following exposure to inflamed synovial fibroblasts

Sujuan Yang, Ximei Zhang, Jingrong Chen, Junlong Dang, Rongzhen Liang, Donglan Zeng, Huan Zhang, Youqiu Xue, Yan Liu, Wenbin Wu, Jun Zhao, Julie Wang, Yunfeng Pan, Hanshi Xu, Bing Sun, Feng Huang, Yan Lu, Willa Hsueh, Nancy Olsen, Song Guo Zheng

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S10

Files in this Data Supplement: