Science Advances

Supplementary Materials

Engineered probiotics biofilm enhances osseointegration via immunoregulation and anti-infection

Lei Tan, Jieni Fu, Fan Feng, Xiangmei Liu, Zhenduo Cui, Bo Li, Yong Han, Yufeng Zheng, Kelvin Wai Kwok Yeung, Zhaoyang Li, Shengli Zhu, Yanqin Liang, Xiaobo Feng, Xianbao Wang, Shuilin Wu

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S8
  • Table S1

Files in this Data Supplement: