Science Advances

Supplementary Materials

Artificial visual systems enabled by quasi–two-dimensional electron gases in oxide superlattice nanowires

You Meng, Fangzhou Li, Changyong Lan, Xiuming Bu, Xiaolin Kang, Renjie Wei, SenPo Yip, Dapan Li, Fei Wang, Tsunaki Takahashi, Takuro Hosomi, Kazuki Nagashima, Takeshi Yanagida, Johnny C. Ho

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Supplementary Texts S1 to S5
  • Figs. S1 to S22
  • Tables S1 to S3
  • Legend for movie S1
  • References

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: