Science Advances

Supplementary Materials

Hydroplastic foaming of graphene aerogels and artificially intelligent tactile sensors

Kai Pang, Xian Song, Zhen Xu, Xiaoting Liu, Yingjun Liu, Liang Zhong, Yuxin Peng, Jianxiang Wang, Jingzhi Zhou, Fanxu Meng, Jian Wang, Chao Gao

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S27
  • Table S1
  • Legends for movies S1 to S6
  • References

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: