Science Advances

Supplementary Materials

Targeting actin-bundling protein L-plastin as an anabolic therapy for bone loss

Xiaoqun Li, Lipeng Wang, Biaotong Huang, Yanqiu Gu, Ying Luo, Xin Zhi, Yan Hu, Hao Zhang, Zhengrong Gu, Jin Cui, Liehu Cao, Jiawei Guo, Yajun Wang, Qirong Zhou, Hao Jiang, Chao Fang, Weizong Weng, Xiaofei Chen, Xiao Chen, Jiacan Su

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S8
  • Table S1

Files in this Data Supplement: