Science Advances

Supplementary Materials

Photoreduction of inorganic carbon(+IV) by elemental sulfur: Implications for prebiotic synthesis in terrestrial hot springs

Yanzhang Li, Yan Li, Yi Liu, Yifu Wu, Junqi Wu, Bin Wang, Huan Ye, Haoning Jia, Xiao Wang, Linghui Li, Meixiang Zhu, Hongrui Ding, Yong Lai, Changqiu Wang, Jeffrey Dick, Anhuai Lu

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S7
  • Tables S1 to S5

Files in this Data Supplement: