Science Advances

Supplementary Materials

IGF2R-initiated proton rechanneling dictates an anti-inflammatory property in macrophages

Xuefeng Wang, Liangyu Lin, Bin Lan, Yu Wang, Liming Du, Xiaodong Chen, Qing Li, Keli Liu, Mingyuan Hu, Yueqing Xue, Arthur I. Roberts, Changshun Shao, Gerry Melino, Yufang Shi, Ying Wang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Table S1
  • Figs. S1 to S9

Files in this Data Supplement: