Science Advances

Supplementary Materials

A fungal effector targets a heat shock–dynamin protein complex to modulate mitochondrial dynamics and reduce plant immunity

Guojuan Xu, Xionghui Zhong, Yanlong Shi, Zhuo Liu, Nan Jiang, Jing Liu, Bo Ding, Zhiqiang Li, Houxiang Kang, Yuese Ning, Wende Liu, Zejian Guo, Guo-Liang Wang, Xuli Wang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S8
  • Table S1

Files in this Data Supplement: