Science Advances

Supplementary Materials

Damaged lung gas-exchange function of discharged COVID-19 patients detected by hyperpolarized 129Xe MRI

Haidong Li, Xiuchao Zhao, Yujin Wang, Xin Lou, Shizhen Chen, He Deng, Lei Shi, Junshuai Xie, Dazhong Tang, Jianping Zhao, Louis-S. Bouchard, Liming Xia, Xin Zhou

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Fig. S1
  • Tables S1 to S2

Files in this Data Supplement: