Science Advances

Supplementary Materials

MBD2 serves as a viable target against pulmonary fibrosis by inhibiting macrophage M2 program

Yi Wang, Lei Zhang, Guo-Rao Wu, Qing Zhou, Huihui Yue, Li-Zong Rao, Ting Yuan, Biwen Mo, Fa-Xi Wang, Long-Min Chen, Fei Sun, Jia Song, Fei Xiong, Shu Zhang, Qilin Yu, Ping Yang, Yongjian Xu, Jianping Zhao, Huilan Zhang, Weining Xiong and Cong-Yi Wang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S12
  • Table S1

Files in this Data Supplement: