Science Advances

Supplementary Materials

Conformational dynamics of SARS-CoV-2 trimeric spike glycoprotein in complex with receptor ACE2 revealed by cryo-EM

Cong Xu, Yanxing Wang, Caixuan Liu, Chao Zhang, Wenyu Han, Xiaoyu Hong, Yifan Wang, Qin Hong, Shutian Wang, Qiaoyu Zhao, Yalei Wang, Yong Yang, Kaijian Chen, Wei Zheng, Liangliang Kong, Fangfang Wang, Qinyu Zuo, Zhong Huang, Yao Cong

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S7
  • Tables S1 to S3

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: