Science Advances

Supplementary Materials

A fully biodegradable and self-electrified device for neuroregenerative medicine

Liu Wang, Changfeng Lu, Shuhui Yang, Pengcheng Sun, Yu Wang, Yanjun Guan, Shuang Liu, Dali Cheng, Haoye Meng, Qiang Wang, Jianguo He, Hanqing Hou, Huo Li, Wei Lu, Yanxu Zhao, Jing Wang, Yaqiong Zhu, Yunxuan Li, Dong Luo, Tong Li, Hao Chen, Shirong Wang, Xing Sheng, Wei Xiong, Xiumei Wang, Jiang Peng, Lan Yin

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S27
  • Table S1
  • Legends for movies S1 to S4

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: