Science Advances

Supplementary Materials

Digenic mutations in ALDH2 and ADH5 impair formaldehyde clearance and cause a multisystem disorder, AMeD syndrome

Yasuyoshi Oka, Motoharu Hamada, Yuka Nakazawa, Hideki Muramatsu, Yusuke Okuno, Koichiro Higasa, Mayuko Shimada, Honoka Takeshima, Katsuhiro Hanada, Taichi Hirano, Toshiro Kawakita, Hirotoshi Sakaguchi, Takuya Ichimura, Shuichi Ozono, Kotaro Yuge, Yoriko Watanabe, Yuko Kotani, Mutsumi Yamane, Yumiko Kasugai, Miyako Tanaka, Takayoshi Suganami, Shinichiro Nakada, Norisato Mitsutake, Yuichiro Hara, Kohji Kato, Seiji Mizuno, Noriko Miyake, Yosuke Kawai, Katsushi Tokunaga, Masao Nagasaki, Seiji Kito, Keiichi Isoyama, Masafumi Onodera, Hideo Kaneko, Naomichi Matsumoto, Fumihiko Matsuda, Keitaro Matsuo, Yoshiyuki Takahashi, Tomoji Mashimo, Seiji Kojima, Tomoo Ogi

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S4
  • Tables S1 to S3

Files in this Data Supplement: