Science Advances

Supplementary Materials

Abnormal neocortex arealization and Sotos-like syndrome‚Äďassociated behavior in Setd2 mutant mice

Lichao Xu, Yue Zheng, Xuejing Li, Andi Wang, Dawei Huo, Qinglan Li, Shikang Wang, Zhiyuan Luo, Ying Liu, Fuqiang Xu, Xudong Wu, Min Wu, Yan Zhou

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S9
  • Tables S1 to S4

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: