Science Advances

Supplementary Materials

Near-infrared oxidative phosphorylation inhibitor integrates acute myeloid leukemia–targeted imaging and therapy

Chi Zhang, Tao Liu, Peng Luo, Li Gao, Xingyun Liao, Le Ma, Zhongyong Jiang, Dengqun Liu, Zeyu Yang, Qingzhi Jiang, Yu Wang, Xu Tan, Shenglin Luo, Yang Wang, Chunmeng Shi

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S11

Files in this Data Supplement: