Science Advances

Supplementary Materials

TRIM26 is a critical host factor for HCV replication and contributes to host tropism

Yisha Liang, Guigen Zhang, Qiheng Li, Lin Han, Xiaoyou Hu, Yu Guo, Wanyin Tao, Xiaomin Zhao, Mingzhe Guo, Tianyu Gan, Yimin Tong, Yongfen Xu, Zhuo Zhou, Qiang Ding, Wensheng Wei, Jin Zhong

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S10

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: