Science Advances

Supplementary Materials

Spatial patterns and conservation of genetic and phylogenetic diversity of wildlife in China

Yibo Hu, Huizhong Fan, Youhua Chen, Jiang Chang, Xiangjiang Zhan, Hua Wu, Baowei Zhang, Meng Wang, Wenyan Zhang, Lin Yang, Xian Hou, Xing Shen, Tao Pan, Wei Wu, Jun Li, Haihua Hu, Fuwen Wei

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S16
  • Legends for tables S1 to S14, S16 and S18
  • Tables S15 and S17

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: