Science Advances

Supplementary Materials

Wearable plasmonic-metasurface sensor for noninvasive and universal molecular fingerprint detection on biointerfaces

Yingli Wang, Chen Zhao, Jingjing Wang, Xuan Luo, Lijuan Xie, Shijie Zhan, Jongmin Kim, Xiaozhi Wang, Xiangjiang Liu, Yibin Ying

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Sections S1 to S7
  • Figs. S1 to S20
  • Tables S1 to S3
  • References

Files in this Data Supplement: