Science Advances

Supplementary Materials

Gut microbiota from patients with arteriosclerotic CSVD induces higher IL-17A production in neutrophils via activating RORĪ³t

Wei Cai, Xiaodong Chen, Xuejiao Men, Hengfang Ruan, Mengyan Hu, Sanxin Liu, Tingting Lu, Jinchi Liao, Bingjun Zhang, Danli Lu, Yinong Huang, Ping Fan, Junping Rao, Chunyan Lei, Jihui Wang, Xiaomeng Ma, Qiang Zhu, Lili Li, Xiuyun Zhu, Yujiao Hou, Shu Li, Qing Dong, Qing Tian, Lulu Ai, Wenjing Luo, Mengyun Zuo, Liping Shen, Congyan Xie, Hongzhong Song, Ganlin Xu, Kangdi Zheng, Zhao Zhang, Yongjun Lu, Wei Qiu, Tao Chen, Andy Peng Xiang, Zhengqi Lu

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S7
  • Tables S1 to S3

Files in this Data Supplement: