Science Advances

Supplementary Materials

High-performance wearable thermoelectric generator with self-healing, recycling, and Lego-like reconfiguring capabilities

Wei Ren, Yan Sun, Dongliang Zhao, Ablimit Aili, Shun Zhang, Chuanqian Shi, Jialun Zhang, Huiyuan Geng, Jie Zhang, Lixia Zhang, Jianliang Xiao, Ronggui Yang

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Notes S1 to S3
  • Figs. S1 to S19
  • Tables S1 and S2

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: