Science Advances

Supplementary Materials

Relaxed initiation pausing of ribosomes drives oncogenic translation

Leiming Dong, Yuanhui Mao, Aidong Zhou, Xiao-Min Liu, Jun Zhou, Ji Wan, Shu-Bing Qian

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S6
  • Tables S1 to S3

Files in this Data Supplement: