Science Advances

Supplementary Materials

Implementing graph-theoretic quantum algorithms on a silicon photonic quantum walk processor

Xiaogang Qiang, Yizhi Wang, Shichuan Xue, Renyou Ge, Lifeng Chen, Yingwen Liu, Anqi Huang, Xiang Fu, Ping Xu, Teng Yi, Fufang Xu, Mingtang Deng, Jingbo B. Wang, Jasmin D. A. Meinecke, Jonathan C. F. Matthews, Xinlun Cai, Xuejun Yang, Junjie Wu

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Sections S1 to S7
  • Figs. S1 to S14
  • Tables S1 to S8
  • References

Files in this Data Supplement: