Science Advances

Supplementary Materials

Spontaneous phase segregation of Sr2NiO3 and SrNi2O3 during SrNiO3 heteroepitaxy

Le Wang, Zhenzhong Yang, Xinmao Yin, Sandra D. Taylor, Xu He, Chi Sin Tang, Mark E. Bowden, Jiali Zhao, Jiaou Wang, Jishan Liu, Daniel E. Perea, Linda Wangoh, Andrew T. S. Wee, Hua Zhou, Scott A. Chambers, Yingge Du

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S5

Files in this Data Supplement: