Science Advances

Supplementary Materials

M-CSF, IL-6, and TGF-β promote generation of a new subset of tissue repair macrophage for traumatic brain injury recovery

Zhiqi Li, Jun Xiao, Xiaoyan Xu, Weiyun Li, Ruiyue Zhong, Linlin Qi, Jiehui Chen, Guizhong Cui, Shuang Wang, Yuxiao Zheng, Ying Qiu, Sheng Li, Xin Zhou, Yao Lu, Jiaying Lyu, Bin Zhou, Jiawei Zhou, Naihe Jing, Bin Wei, Jin Hu, Hongyan Wang

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S7
  • Tables S1 to S7
  • Legend for movie S1

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: