Science Advances

Supplementary Materials

Oxidative phosphorylation enhances the leukemogenic capacity and resistance to chemotherapy of B cell acute lymphoblastic leukemia

Chiqi Chen, Xiaoxin Hao, Xiaoyun Lai, Ligen Liu, Jun Zhu, Hongfang Shao, Dan Huang, Hao Gu, Tinghua Zhang, Zhuo Yu, Li Xie, Xiaocui Zhang, Yi Yang, Jun Xu, Yuzheng Zhao, Zhigang Lu, Junke Zheng

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Supplementary Meterials and Methods
  • Tables S1 to S3
  • Figs. S1 to S10
  • Legend for table S4
  • Legends for movies S1 to S8

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: