Science Advances

Supplementary Materials

Oxidation of trimethylamine to trimethylamine N-oxide facilitates high hydrostatic pressure tolerance in a generalist bacterial lineage

Qi-Long Qin, Zhi-Bin Wang, Hai-Nan Su, Xiu-Lan Chen, Jie Miao, Xiu-Juan Wang, Chun-Yang Li, Xi-Ying Zhang, Ping-Yi Li, Min Wang, Jiasong Fang, Ian Lidbury, Weipeng Zhang, Xiao-Hua Zhang, Gui-Peng Yang, Yin Chen, Yu-Zhong Zhang

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S5
  • Table S1
  • Legends for tables S2 to S4

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: