Science Advances

Supplementary Materials

Bioinspired tough gel sheath for robust and versatile surface functionalization

Zhenwei Ma, Zhen Yang, Qiman Gao, Guangyu Bao, Amin Valiei, Fan Yang, Ran Huo, Chen Wang, Guolong Song, Dongling Ma, Zu-Hua Gao, Jianyu Li

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S16

Files in this Data Supplement: