Science Advances

Supplementary Materials

Direct visualization of anionic electrons in an electride reveals inhomogeneities

Qiang Zheng, Tianli Feng, Jordan A. Hachtel, Ryo Ishikawa, Yongqiang Cheng, Luke Daemen, Jie Xing, Juan Carlos Idrobo, Jiaqiang Yan, Naoya Shibata, Yuichi Ikuhara, Brian C. Sales, Sokrates T. Pantelides, Miaofang Chi

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S17
  • Table S1
  • References

Files in this Data Supplement: