Science Advances

Supplementary Materials

DEAD-box helicases modulate dicing body formation in Arabidopsis

Qi Li, Ningkun Liu, Qing Liu, Xingguo Zheng, Lu Lu, Wenrui Gao, Yang Liu, Yan Liu, Shicheng Zhang, Qian Wang, Jing Pan, Chen Chen, Yingjie Mi, Meiling Yang, Xiaofei Cheng, Guodong Ren, Yao-Wu Yuan, Xiaoming Zhang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S13
  • Tables S1 to S4

Files in this Data Supplement: