Science Advances

Supplementary Materials

Topography of transcriptionally active chromatin in glioblastoma

Liang Xu, Ye Chen, Yulun Huang, Edwin Sandanaraj, John S. Yu, Ruby Yu-Tong Lin, Pushkar Dakle, Xin-Yu Ke, Yuk Kien Chong, Lynnette Koh, Anand Mayakonda, Kassoum Nacro, Jeffrey Hill, Mo-Li Huang, Sigal Gery, See Wee Lim, Zhengyun Huang, Ying Xu, Jianxiang Chen, Longchuan Bai, Shaomeng Wang, Hiroaki Wakimoto, Tseng Tsai Yeo, Beng Ti Ang, Markus M�schen, Carol Tang, Tuan Zea Tan, H. Phillip Koeffler

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S6

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: