Science Advances

Supplementary Materials

Pooled CRISPR screening identifies m6A as a positive regulator of macrophage activation

Jiyu Tong, Xuefei Wang, Yongbo Liu, Xingxing Ren, Anmin Wang, Zonggui Chen, Jiameng Yao, Kaiqiong Mao, Tingting Liu, Fei-Long Meng, Wen Pan, Qiang Zou, Jun Liu, Yu Zhou, Qiang Xia, Richard A. Flavell, Shu Zhu, Hua-Bing Li

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S9
  • Tables S1, S3, and S4
  • Legend for table S2

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: