Science Advances

Supplementary Materials

Slot-die coating large-area formamidinium-cesium perovskite film for efficient and stable parallel solar module

Zhichun Yang, Wenjun Zhang, Shaohang Wu, Hongmei Zhu, Zonghao Liu, Zhiyang Liu, Zhaoyi Jiang, Rui Chen, Jing Zhou, Qian Lu, Zewen Xiao, Lei Shi, Han Chen, Luis K. Ono, Shasha Zhang, Yiqiang Zhang, Yabing Qi, Liyuan Han, Wei Chen

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S21
  • Tables S1 to S10
  • Legends for movies S1 to S5
  • Legends for data S1 to S6
  • References

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: