Science Advances

Supplementary Materials

Isotopic evidence for acidity-driven enhancement of sulfate formation after SO2 emission control

Shohei Hattori, Yoshinori Iizuka, Becky Alexander, Sakiko Ishino, Koji Fujita, Shuting Zhai, Tomás Sherwen, Naga Oshima, Ryu Uemura, Akinori Yamada, Nozomi Suzuki, Sumito Matoba, Asuka Tsuruta, Joel Savarino, Naohiro Yoshida

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Supplementary Text
  • Figs. S1 to S8
  • Tables S1 to S3
  • References

Files in this Data Supplement: