Science Advances

Supplementary Materials

E3 ligase c-Cbl regulates intestinal inflammation through suppressing fungi-induced noncanonical NF-κB activation

Jie-Lin Duan, Hui-Qian He, Yao Yu, Tao Liu, Shu-Jun Ma, Fan Li, Yan-Shan Jiang, Xin Lin, De-Dong Li, Quan-Zhen Lv, Hui-Hui Ma, Xin-Ming Jia

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S4
  • Tables S1 to S3

Files in this Data Supplement: