Science Advances

Supplementary Materials

Epitranscriptomic regulation of insecticide resistance

Xin Yang, Xuegao Wei, Jing Yang, Tianhua Du, Cheng Yin, Buli Fu, Mingjiao Huang, Jinjin Liang, Peipan Gong, Shaonan Liu, Wen Xie, Zhaojiang Guo, Shaoli Wang, Qingjun Wu, Ralf Nauen, Xuguo Zhou, Chris Bass, Youjun Zhang

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S14
  • Tables S1 to S3
  • Legends for data files S1 to S5

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: