Science Advances

Supplementary Materials

PHF8-promoted TOPBP1 demethylation drives ATR activation and preserves genome stability

Shuai Ma, Cheng Cao, Shiyou Che, Yuejiao Wang, Dongxue Su, Shuai Liu, Wenchen Gong, Ling Liu, Jixue Sun, Jiao Zhao, Qian Wang, Nan Song, Tong Ge, Qiushi Guo, Shanshan Tian, Charlie Degui Chen, Tao Zhang, Ju Wang, Xiang Ding, Fuquan Yang, Guoguang Ying, Jie Yang, Kai Zhang, Yi Zhu, Zhi Yao, Na Yang, Lei Shi

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Supplemental Materials and Methods
  • Figs. S1 to S7
  • Legend for table S1
  • Tables S2 and S3

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: