Science Advances

Supplementary Materials

Weighting tumor-specific TCR repertoires as a classifier to stratify the immunotherapy delivery in non–small cell lung cancers

Jiefei Han, Ruofei Yu, Jianchun Duan, Jin Li, Wei Zhao, Guoshuang Feng, Hua Bai, Yuqi Wang, Xue Zhang, Rui Wan, Jiachen Xu, Xin Wang, Yanfang Guan, Xuefeng Xia, Zhuoran Yao, Kailun Fei, David P. Carbone, Zhijie Wang, Jie Wang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S11
  • Tables S1 to S6

Files in this Data Supplement: