Science Advances

Supplementary Materials

Myeloid-derived growth factor inhibits inflammation and alleviates endothelial injury and atherosclerosis in mice

Biying Meng, Yixiang Li, Yan Ding, Xiaoli Xu, Li Wang, Bei Guo, Biao Zhu, Jiajia Zhang, Lin Xiang, Jing Dong, Min Liu, Lingwei Xiang, Guangda Xiang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Supplementary Materials and Methods
  • Figs. S1 to S16
  • Tables S1 to S5

Files in this Data Supplement: