Science Advances

Supplementary Materials

Cevipabulin-tubulin complex reveals a novel agent binding site on α-tubulin with tubulin degradation effect

Jianhong Yang, Yamei Yu, Yong Li, Wei Yan, Haoyu Ye, Lu Niu, Minghai Tang, Zhoufeng Wang, Zhuang Yang, Heying Pei, Haoche Wei, Min Zhao, Jiaolin Wen, Linyu Yang, Liang Ouyang, Yuquan Wei, Qiang Chen, Weimin Li, Lijuan Chen

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S5

Files in this Data Supplement: