Science Advances

Supplementary Materials

Hoxa10 mediates positional memory to govern stem cell function in adult skeletal muscle

Kiyoshi Yoshioka, Hiroshi Nagahisa, Fumihito Miura, Hiromitsu Araki, Yasutomi Kamei, Yasuo Kitajima, Daiki Seko, Jumpei Nogami, Yoshifumi Tsuchiya, Narihiro Okazaki, Akihiko Yonekura, Seigo Ohba, Yoshinori Sumita, Ko Chiba, Kosei Ito, Izumi Asahina, Yoshihiro Ogawa, Takashi Ito, Yasuyuki Ohkawa, Yusuke Ono

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S3
  • Table S1

Files in this Data Supplement: