Science Advances

Supplementary Materials

Multiregional profiling of the brain transmembrane proteome uncovers novel regulators of depression

Shanshan Li, Huoqing Luo, Ronghui Lou, Cuiping Tian, Chen Miao, Lisha Xia, Chen Pan, Xiaoxiao Duan, Ting Dang, Hui Li, Chengyu Fan, Pan Tang, Zhuangzhuang Zhang, Yan Liu, Yunxia Li, Fei Xu, Yaoyang Zhang, Guisheng Zhong, Ji Hu, Wenqing Shui

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S7
  • Table S9
  • Legends for tables S1 to S8

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: